muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�,muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�,muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�,muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�

PROJE Y�NET�M S�STEM� (PYS)

Mai Yaz�l�m proje y�netim sistemi ile art�k �retimize etki eden fakt�rleri kontrol alt�nda tutabileceksiniz.

Mai Proje Y�netim Sistemi ile stok, cari, �ek-senet, fatura i�lemlerinizi y�netmenizin yan�nda teklif b�l�m� ile m��terilerinize projede teklif maliyeti ve ger�ek maliyeti analiz edebilen bir arabirim ile bir nev� hakedi� ��kartarak teklifler haz�rlayabilmenize olanak sa�l�yor.�retim yapan her firman�n en b�y�k zaaf� �r�n ve art�k hammadde stoklar�n�n kontrol edilmesinin olduk�a zor ve yorucu bir i� olmas�d�r.PYS sto�unuzda bulunan mallar�n kay�tlar�n� tuttu�u gibi, i� teslimi sonras� elinize geri gelen art�k maddelerin de kay�tlar�n� tutarak daha sonra yapaca��n�z i�lerde maliyetinizi a�a��lara �ekmenize yard�mc� olmaktad�r.Teklif haz�rlarken art�k madde sto�unuzu ve hammadde sto�unuzu g�rerek art�k maddelerinizi kullanabilir ve ger�ek maliyetinizi d���k tuttu�unuzdan dolay� d���k fiyatland�rmalarla piyasada avantajl� konuma ge�ebilirsiniz. Bir �r�n�n stok miktar� daha �nceden belirledi�ini alt ve �st limitlerin d���na ��kt���nda uyar� vererek gere�inden az yada gere�inden �ok stok tutulmas�n�n �n�ne ge�meye �al���l�r. Bunun yan�nda m��terilerinizin, malzeme ald���n�z firmalar�n cari hesaplar� tutularak kime ne kadar bor�lu yada alacakl� oldu�unuzu g�rebilirsiniz. �ek senet modul� ile ald���n�z ve verdi�iniz �ek-senet i�lemlerini kolayca takip edebilirsiniz. PYS ile irsaliye-fatura kesebilirsiniz. Kasa mod�l� ile firman�za g�nl�k giren-��kan nakit miktar�n� ve detaylar�n� da g�rebilirsiniz. Maliyet mod�l� ile firman�za yapm�� oldu�unuz masraflar�n kay�tlar�n� tutarak belirli zaman aral�klar�nda hangi personelinizin ne kadarl�k masraf� olmu�, k�rtasiye giderlerine ne kadar �cret �demi�im ya da toplam ara�lar�n kulland��� mazot miktar� nedir gibi raporlar alabilirsiniz.

Geli�mi� ajanda modul� ile siz yokken firman�zda yap�lan b�t�n i�lemler kaydedilerek yoklu�unuzda yap�lan b�t�n i�lemleri g�rebilmenize olanak sa�lan�r.

PYS ile kullan�c� tan�mlar� yap�labilir, bu kullan�c�lara program�n hangi b�l�mlerine ula��p, hangi b�l�mlerine ula�mamalar�n� d�zenlemek i�in yetki denetim sistemini kullanarak kullan�c�lar� k�s�tland�rabilirsiniz.

Tamamen windows tabanl� olan PYS ile ister klavye ister mouse kullanarak i�lemlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Windows tabanl� uygulamalar�n kullan�m kolayl���n� ya�arken �zelle�tirebilir raporlarda SQL sorgulama dilinin g�c�n� hissedeceksiniz.

K�sacas� PYS ile �al��maya ba�lad�ktan sonra i�inizde d�zen ve rahatl��� yakalayacaks�n�z.

 

 

Bilgi i�in dokunun
Download i�in dokunun