muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�,muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�,muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�,muhasebe program�, �n muhasebe program�, cari hesap program�,stok program�,cari program�,bilgisayar program�,hesap program�, �ek program�, senet program�, �ek senet program�, fatura program�, irsaliye program�, fatura irsaliye program�, kasa program�, proje program�, teklif program�, pos program�, barcode program�, barkod program�, barkot program�, otomasyon, yaz�l�m, yazarkasa program�, sat�� program� taksitlendirme program�, taksit program�, ma�aza program�, ma�azac�l�k program�, restaurant program�

 

 

Rekabet G�c�n�z� Y�kseltin

 

 

PROJE Y�NET�M S�STEM� S�ZE NE KAZANDIRACAK?

PYS (Proje Y�netim Sistemi), Mai Yaz�l�m taraf�ndan tamamen Windows altyap�s� ile haz�rlanm�� Stok, Cari, �ek - Senet, Fatura - �rsaliye, Kasa, Teklif - Proje ve Geli�tirilmi� Ajanda mod�llerinden olu�an m�kemmel bir �� Y�netim yaz�l�m�d�r.

 

 

PYS nin as�l �ne ��kan taraf� ise Teklif ve Proje mod�lleri ile Art�k Depo Kontrol Sisteminin m�kemmel i�birli�i sayesinde i�letmenize daha az maliyet ve daha fazla k�r oran� ile rekabet g�c�n�z� y�kseltmenize olanak sa�lamas�d�r.

PYS nin di�er �zelliklerinden birisi de y�neticiler i�in b�y�k kolayl�k sa�layan geli�tirilmi� ajanda sistemidir. Geli�tirilmi� ajanda sistemi ile sistemdeki t�m kullan�c�lar�n yapm�� oldu�u i�lemleri (kasa i�lemleri, sevkiyatlar, faturalar vb.) kolay bir �ekilde izleme olana��na sahipsiniz. Siz �ehir d���, yurt d��� gezilerindeyken, tatile ��kt���n�zda �al��anlar�n�z�n neler yapt���n� g�rebileceksiniz.

 

TEKNOLOJ� �LE TANI�IN

1 Windows alt�nda tam uyumluluk, tam performans ile �al��abilme olana��.
2 PYS en geli�mi� sistem mimarisiyle geli�tirilmi�tir.
3 Esnek ve kolay raporlama sistemi ile istedi�iniz say�da rapor haz�rlama olana��.
4 Raporlar�n�z� e-mail ile g�nderebilme olana��.
5 H�zl� ve kolay kullan�m.
6 Her kullan�c� i�in ayr� ayr� yetki verebilme.
7 Herbiri ayr� veri taban�nda s�n�rs�z say�da firma ile �al��abilme.

STOK MOD�L�

STOK Y�NET�M�NDE ERGONOM�

Stok Mod�l� ile stoklar�n�z� gruplara ay�rabilir, grup baz�nda raporlar alabilirsiniz. Her bir stok kart� i�in belirleyece�iniz oranlarda maksimum ve minimum miktarlar�n� kontrol ederek minimum stok minimum sipari� ile depolar�n�zda ergonomik bir d�zeye eri�ebilirsiniz. �ste�e ba�l� olarak stoklar�n�za barkod numaras� vererek barkod etiketi basabilirsiniz.

 

 

 

 

Fiili say�m metodu ile ger�ek say�m ve PYS taraf�ndan yap�lan say�m kar��la�t�r�larak ka�ak stok giri� - ��k�� i�lemlerini kolayl�kla tespit edebilirsiniz.

 

CAR� HESAPLAR

Cari mod�l� ile Sat�c� ve M��teri hesaplar�n� birbirinden ba��ms�z olarak takip edebilirsiniz. Gerekti�inde hem sat�c�n�z hem de m��teriniz olan firmalar�n hesaplar�n� birle�tirerek takip edebilirsiniz. Personel kartlar�n�z� tan�tabilir, hesaplar�n� tutabilirsiniz.

 

 

 

�EK - SENET MOD�L�

Portf�yde, Bankada, Tahsil edilen, Ciro edilen Kar��l�ks�z/Protesto edilen, �denen ve �ptal edilen M��teri ve Firma �eklerinizi tek pencerede takip edebilme olana�� sunar.

 

 

FATURA - �RSAL�YE MOD�L�

Al�� ve sat�� i�lemlerinde farkl� fiyat ve sat�� i�lemlerini rahatl�kla ger�ekle�tirebilirsiniz. Yapm�� oldu�unuz al�� / sat�� fatura ve irsaliye kartlar� otomatik olarak cari kartlara ve stok kartlar�na ba�lanarak cari bor� / alacak ve stok giri� / ��k�� i�lemleri olarak kaydedilir.

 

 

KASA MOD�L�

Resmi ve Gayriresmi kasa hesab�n�z� tutabilirsiniz.

 

 

Kasa mod�l� ile

1 G�nl�k Kasa Defteri
2 Havale ��lemleri
3 Tahsil Tediye ��lemleri
4 Nakit ��lemleri
5 Ortaklar Hesab� ��lemlerini tek pencerede takip edebilme olana��na sahipsiniz.

 

 

 

TEKL�F VE PROJE MOD�L�

ONA SORMADAN H��B�R �� YAPMAYIN

M��terilerinize yapmak istedi�iniz t�m projelerinizi Teklif mod�l� ile haz�rlayabilirsainiz. Teklif haz�rlama s�ras�nda Art�k Depo Kontrol Sistemi yard�m�yla kullanaca��n�z stoklar� Art�k deposundan an�nda aktarma olana��na sahipsiniz. Teklifleriniz m��terileriniz taraf�ndan onayland��� zaman tek tu� ile bu tekilfleri Proje mod�l�ne aktarabilirsiniz.

 

 

Teklif ve Proje mod�lleri ile yapabilecekleriniz :

1 Sat��lar�n�z� minimum maliyet ile ger�ekle�tirebilirsiniz.
2 Sat�� maliyetlerinizi an�nda g�rerek sat�� fiyat�n�z� bu maliyete g�re belirleyebilirsiniz.
3 Art�k deposundan alaca��n�z malzemeler ile Teklif Maliyeti ve Ger�ek Maliyeti olmak �zere iki farkl� maliyet ��kartarak Sat�� Fiyat�n� belirlemenizde ola�an�st� kolayl�k sa�lar.
4 Projenizde kullanaca��n�z t�m malzemelerin depolar�n�zdaki mevcut durumunu, eksik kalan miktarlar�n�, sipari� edilmesi gereken miktarlar�n� i� ak�m� s�res�nce takip edebilirsiniz.
5 �ste�e ba�l� olarak proje maliyetlerine personel giderlerini ekleyebilirsiniz.